Văn bản về Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Ngày: 14/04/2014

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1.       

Luật

15/2003/QH11
ngày 26/11/2003

Luật Thi đua, Khen thưởng

01/7/2004

Chi tiết

      2.    

Luật

47/2005/QH11
ngày 14/6/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Kể từ ngày ký

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH

         1. Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 01/10/2017 Chi tiết

         2.                

Nghị định

42/2010/NĐ-CP
ngày 15/4/2010

Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

01/6 2010

Chi tiết

          3.              

Nghị định

39/2012/NĐ-CP
ngày 27/4/2012

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

20/6/2012

Chi tiết

          4.            

Nghị định

50/2006/NĐ-CP
ngày 19/5/2006

Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Chi tiết

         5.             

Nghị định

122/2005/NĐ-CP

ngày 04/10/2005

Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH

1.                   

Quyết định

258/QĐ-TTg

ngày 04/3/2008

Về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày thi đua yêu nước

Kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

2.                   

Quyết định

51/2010/QĐ-TTg

ngày 28/7/2010

Về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho Doanh nhân và Doanh nghiệp

20/9 2010

Chi tiết

3.                   

Quyết định

1620/QĐ-TTg

ngày 20/9/2011

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

4. Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/3/2013 Phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững Kể từ ngày ký ban hành Chi tiết
5. Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Kể từ ngày ký ban hành Chi tiết
6. Quyết định 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020. Kể từ ngày ký ban hành Chi tiết

THÔNG TƯ

1.               

Thông tư

02/2011/TT-BNV

ngày 24/01/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

2.               

Thông tư

06/2009/TT-BNV

ngày 27/05/2009

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”

Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

3.               

Thông tư

03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/5/2011

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

4.               

Thông tư

71/2011/TT-BTC

ngày 24/5/2011

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

08/7/2011

Chi tiết

5.               

Thông tư

01/2012/TT-BNV

ngày 16/01/2012

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho Doanh nhân và Doanh nghiệp

Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

6.               

Thông tư

47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2016

Chi tiết

7.               

Thông tư

06/2014/TT-BNNPTNT

ngày 10/02/2014

Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

QUYẾT ĐINH, QUY ĐỊNH CỦA BỘ

1.               

Quyết định

89/2008/QĐ-BNN ngày 25 tháng 8 năm 2008

Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Chi tiết

2. Quyết định 1258/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/4/2016

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Chi tiết
3. Quyết định 1259/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/4/2016 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Chi tiết
4. Quyết định 1260/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/4/2016

Thành lập Hội đồng sáng kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Chi tiết
5. Quyết định 1318/QĐ - BNN-TCCB ngày 15/4/2016

Thành lập Tổ Thẩm định thành tích xét khen thưởng 

  Chi tiết
6. Quyết định 654/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2017 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ   Chi tiết

KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch 8390/KH-BNN-TCCB ngày 04/10/2016 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020)   Chi tiết
2. Kế hoạch 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017   Chi tiết
3. Kế hoạch  06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017   Chi tiết

HƯỚNG DẪN

1. Hướng dẫn 2176/HD-BTĐKT ngày 31/10/2016 Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020   Chi tiết

 

 

Xem tin theo ngày: