Văn bản về Lĩnh vực Cải cách hành chính
Ngày: 11/04/2014

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NỘI VỤ

1.       

Nghị quyết

30c/NQ-CP
ngày 08/11/2011

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

08/11/2011

Chi tiết

2.       

Quyết định

1557/QĐ-TTg
ngày 18/10/2012

Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức”

08/11/2011

Chi tiết

3.       

Quyết định

1294/QĐ-BNV
ngày 03/12/2012

Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

03/12/2012

Chi tiết

4.       

Quyết định

1333/QĐ-BNV
ngày 14/12/2012

Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

14/12/2012

Chi tiết

5.       

Chỉ thị

07/CT-TTg
ngày 22/5/2013

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

22/5/2013

Chi tiết

II.

VĂN BẢN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

6.       

Quyết định

1640/QĐ-BNN-VP
ngày 02/6/2008

Quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT

02/6/2008

Chi tiết

7.       

Quyết định

135/BNN-VP
ngày 19/01/2012

Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020

19/01/2012

Chi tiết

8.       

Quyết định

136/BNN-VP

ngày 19/01/2012

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015

19/01/2012

Chi tiết

9.       

Chỉ thị

426/CT-BNN-VP
ngày 24/02/2012

Đẩy mạnh triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

24/02/2012

Chi tiết

 

Xem tin theo ngày: