Văn bản về Lĩnh vực Kê khai tài sản, Quản lý hồ sơ cán bộ, BHXH, BHYT, BHTN
Ngày: 11/04/2014

KÊ KHAI TÀI SẢN

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.       

Nghị định

78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ

Minh bạch tài sản, thu nhập

05/9/2013

Chi tiết

QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.       

Thông tư

11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

03/2/2013

Chi tiết

2.       

Quyết định

06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ

V/v ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và  mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

03/7/2007

Chi tiết

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Luật

46/2014/QH13, ngày 13/6/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

01/01/2015

 

2

Luật

58/2014/QH13, ngày 20/11/2014

Bảo hiểm xã hội

01/01/2016

 

3

Nghị định

28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015

Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp

01/5/2015

 

4

Thông tư liên tịch

41/2014/TTLT-BYT-BTC, ngày 24/11/2014

Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

01/02/2015

 

5

Thông tư

47/2014/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

01/02/2015

 

 

Xem tin theo ngày: