Công văn số 643-CV/VPTW/nb ngày 30/8/2016 v/v điều chỉnh Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng
Ngày: 12/09/2016
Xem tin theo ngày: