Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 25/8/2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Công sản HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày: 26/09/2016
Xem tin theo ngày: