Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày: 26/09/2016
Xem tin theo ngày: