Nâng cao trách nhiệm, sự gương mẫu của đảng viên trong thực thi nhiệm vụ
Ngày: 18/07/2017

Ngày 13/7, Đảng bộ Văn phòng Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Quyền Chánh Văn phòng Bộ Trần Quốc Tuấn chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết của Đảng bộ Văn phòng Bộ nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác chỉ đạo các hoạt động đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và được triển khai phù hợp với đặc thù của Văn phòng. Văn phòng Bộ đã triển khai tổ chức thực hiện 138/140 nhiệm vụ, trong đó có 28 nhiệm vụ trọng tâm, 65 nhiệm vụ thường xuyên và 47 nhiệm vụ có thời điểm. Nhiệm vụ thường xuyên được duy trì hoạt động; đã hoàn thành dứt điểm 17/28 nhiệm vụ trọng tâm, 37/47 nhiệm vụ  có thời điểm; trong đó nổi bật là việc Chỉ đạothực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn phòng và rà soát, trình Bộ phê duyệt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Văn phòng...

Về công tác đảng, các hoạt động kiểm tra giám sát được tăng cường; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng triển khai; điều này được thể hiện là Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 76A-CTr/ĐUVP ngày 17/01/2017, Kế hoạch số 78A-KH/ĐUVP ngày 17/01/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và việctriển khai rà soát bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2017 về thực hiện Chỉ thị, trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng đã xây dựng kế hoạch cá nhân, xác định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đảm nhiệm trọng trách cao nhất trong việc học tập Chỉ thị... Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2017, trong toàn Đảng bộ Văn phòng Bộ không có cá nhân nào có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Văn phòng là chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội thành công (ảnh tư liêu)

Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh đến việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị cải tiến, nâng chất lượng công tác công tác tham mưu tổng hợp, công tác văn thư, công tác ứng dụng công nghệ thông tin; từng bước cải thiện môi trường làm việc và tìm giải pháp cải thiện đời sống của người lao động, ổn định tư tưởng chung của cán bộ đảng viên và người lao động.

Về công tác chính trị, tư tưởng cần tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Khai thác hiệu quả hệ thống trao đổi thông tin mạng và hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ. Xây dựng các diễn đàn mở để phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; đồng thời, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI)... một các thiết thực, hiện quả, tránh hình thức.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng lấy công tác chính trị tư tưởng làm nội dung hàng đầu, mở rộng dân chủ, kịp thời phê bình, góp ý hoặc trao đổi và việc kịp thời tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, của công chức và người lao động trong Văn phòng.

 

 

 

 

 

    

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: