Đảng bộ Văn phòng Bộ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Ngày: 22/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUB ngày 06/07/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình , Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

Thành phần triệu tập dự Hội nghị bao gồm toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Bộ.

Hội nghị đã mời đồng chí Nguyễn Văn Trường - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết lớn được Hội nghị Lần thứ 5 thông qua. 

Đó là các Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ, trên cơ cở những nội dung cơ bản được báo cáo viên cung cấp thông tin tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ tiếp tục tự nghiên cứu các tài liệu: Học tập văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị xã hội.

 Sau Hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên tham dự viết bản thu hoach cá nhân. Nội dung bản thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở Đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

 

Xem tin theo ngày: