Đảng ủy Văn phòng Bộ triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
Ngày: 27/07/2018

Đánh giá công tác đảng tại hội nghị sơ kết tổ chức ngày 23/7, một trong những điểm nổi bật được nhiều đồng chí đảng viên đánh giá là Đảng ủy Văn phòng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chủ trương, các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị đều được bàn bàn thống nhất trước khi triển khai thưc hiện. Mặt khác, Bí thư các chi bộ đồng thời là trưởng các đơn vị nên quá trình triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp trên luôn kịp thời, truyền tải đúng tinh thần của chủ trương, nghị quyết và nghiêm túc.

Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Văn phòng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị và được triển khai phù hợp với đặc thù của Văn phòng. Các hoạt động kiểm tra giám sát được tăng cường; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (Khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

Đảng ủy Văn phòng Bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện 130/133 nhiệm vụ, trong đó: 65 nhiệm vụ thường xuyên và 68 nhiệm vụ có thời điểm và 35 nhiệm vụ trọng tâm. Trong 6 tháng qua đã hoàn thành dứt điểm 23/35 nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong sáu tháng cuối năm 2018; trong đó nổi bật là việc chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Văn phòng Bộ;trình Bộ Đề án sáp nhập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp với Trung tâm Dịch vụ thương mại nông nghiệp phía Nam; trình Bộ phương án kiện toàn tổ chức hệ thống thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong sáu tháng cuối năm, theo kế hoạch, nhiệm vụ của Văn phòng đã được xác định gồm 136 nhiệm vụ, trong đó có: 24 nhiệm vụ trọng tâm, 79 nhiệm vụ thường xuyên, 33 nhiệm vụ không thường xuyên. Trong sáu tháng cuối năm sẽ còn nhiều nhiệm vụ phát sinh thêm.Phát huy những thành quả đã đạt được của sáu tháng đầu năm, tiếp tục phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến cải tiến, hoàn thành tốt chương trình công tácnăm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh, cùng với các giải pháp khác, trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Văn phòng Bộ, các Chi bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thường xuyên đánh giá, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện tại các chi bộ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, tuyên truyền về Ngày truyền thống Đảng bộ Khối (7/11/1948-7/11/2018); Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018). Tổ chức các hoạt động cụ thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối và 70 năm truyền thống ngành kiểm tra, gắn với các phong trào thi đua của Văn phòng.

Trong dịp này, Đảng ủy Văn phòng Bộ cũng đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đồng thời tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 Khóa XII vowus 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”…

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: