Đảng ủy Văn phòng Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày: 19/02/2020

Đảng bộ Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đánh giá về công tác đảng năm 2019, báo cáo tại hội nghị nêu rõ, “Năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Văn phòng Bộ được tăng cường, thông qua vai trò của cấp uỷ và tập thể Văn phòng. Lãnh đạo các đơn vị, các chi bộ đã chủ động tổ chức, triển khai nhiệm vụ và điều chỉnh kế hoạch công tác kịp thời; công tác kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được duy trì thường xuyên, nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Văn phòng Bộ cũng đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng, qua đó nâng cao ý thức tự giác, chủ động và nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa cho mỗi đảng viên, công chức và người lao động. Việc phối hợp giữa Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng, cấp ủy các chi bộ và thủ trưởng các đơn vị đồng bộ, chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng đã mang lại hiệu quả cao khi thực hiện công việc”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: Việc thực hiện theo tiến độ, thời gian một số nhiệm vụ còn chậm; công tác kiểm tra giám sát đôi khi chưa sao sát, kịp thời; một số đảng viên chưa thực sự gương  mẫu, chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nêu rõ tính gương mẫu của người đảng viên; đặc biệt là các đồng chí trong thường vụ, ủy viên BCH Đảng ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng với từng chi bộ và từng đồng chí đảng viên đảm bảo giữ được sự đoàn kết, giữ được sự phát triển của toàn đảng bộ.  Việc thực hiện các nhiện vụ chính trị, trong năm 2020, các đồng chí cấp ủy, các chi bộ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Trước khi triển khai cần thảo luận, thống nhất trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng để đảm bảo cơ chế phối hợp chủ động, kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ yêu cầu, Bí thư các Chi bộ, các đồng chí trong cấp ủy Đảng bộ Văn phòng tập trung cao nhất về tâm trí, thời gian cho công tác chẩn bị Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Văn phòng; nhất là Báo cáo chính trị của tổ chức Đảng và đề án nhân sự để lựa chọn được người đủ đức, đủ tài, tạo được sự đoàn kết, sự cảm hứng và tập hợp được đảng viên, quần chúng ở trong đơn vị mình đáp ứng nhiệm vụ ngày một đòi hỏi cao hơn.

 

 

 

Phương Thu Hiền
Xem tin theo ngày: