Đại hội Chi bộ Truyền thông – Tin học và Chi bộ Đoàn xe tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày: 02/03/2020

Ngày 26/2, Chi bộ Truyền thông - Tin học tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ đảng ghép trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ với  07 đảng viên; trong đó, trình độ thạc sỹ có 04 đồng chí; đại học: 03 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng; sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong và ngoài Văn phòng Bộ; đặc biệt là tập thể Cấp ủy và lãnh đạo hai đơn vị đều có tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, có sự thống nhất, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị. Trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chi bộ đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo hai đơn vị và các đồng chí đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong tháng. Phân công nhiệm vụ cụ thể, có sự kiểm tra giám sát và thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ; chỉ đạo các đồng chí đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác thông tin, truyền thông, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là việc thực hiện việc rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Bộ (ban hành tại quyết định số 4633/QĐ-BNN-VP ngày 14/11/2017); đồng thời, hàng năm đã tham mưu Bộ ban hành văn bản chỉ đạo về công tác thông tin, truyền thông trọng tâm nhằm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ; nhất là việc định hướng dư luận xã hội đối với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Bộ.

Về công tác ứng dung công nghệ thông tin, nhiệm kỳ qua đã tham mưu  việc triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch tại Quyết định số 3595/QĐ-BNN-VP ngày 13/9/2018 của Bộ thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch tại Quyết định số 1061/QĐ-BNN-VP ngày 29/3/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025, gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, tạo sự minh bạch trong hoạt động của Bộ, hiện thực hóa Văn phòng không giấy tờ…

Chi bộ đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Giang giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thị Nga giữ chức Phó bí thư Chi bộ.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Truyền thông – Tin học đề ra mục tiêu phấn đấu 100% đảng viên, công chức được học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, làm gương cho quần chúng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 100% đảng viên đăng ký về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.  Hằng năm, chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 đảng viên trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Ngày 27/2, Chi bộ Đoàn xe cũng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ cuối cùng thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ tổ chức Đại hôi. Chi bộ đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Công Huấn giữi chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Văn Hiếu giữ chức Phó bí thư Chi bộ./.

 

Nguyễn Văn Lợi
Xem tin theo ngày: