Tài liệu Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/12/2020
Ngày: 22/12/2020

1. Chương trình Hội nghị (Bản cập nhật ngày 24/12/2020)

2. Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021

3. Phụ lục Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021

4. Báo cáo tóm tắt Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021 

5. Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

6. Các Báo cáo Tham khảo:

6.1 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 lĩnh vực Lâm nghiệp

6.2 Báo cáo tình hình sản xuất Thủy sản năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021

6.3 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 lĩnh vực Thủy lợi

6.4 Báo cáo kết quả công tác Bảo vệ thực vật năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

6.5 Báo cáo tổng kết công tác Thú y năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021

6.6 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 lĩnh vực chế biến năm 2021 lĩnh vực Chế biến và PTTTNS 

6.7 Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP năm 2020 và kế hoạch trọng tâm năm 2021

6.8 Báo cáo kết quả năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

6.9 Báo cáo kết quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021

6.10 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 

6.11 Báo cáo tổng kết năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021lĩnh vực Chăn nuôi

Xem tin theo ngày: