Kế hoạch số 157a-KH/ĐUVP ngày 23/3/2018 Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Ngày: 16/08/2018
Xem tin theo ngày: